Aviso Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB Suportproduccions.com

ANNABEL NADAL SENDRA ( ARA EL PROPIETARI ) amb domicili a efectes de notificacions en PARE FERRAN FERRANDO , 20 – 03780/Pego amb NIF 73998529P posa a disposició al seu lloc web Suportproduccions.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.Les presents ondicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que accedeixin
a aquest. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web Suportproduccions.com en totes i cadascuna de les pàgines , perquè les llegeixi , les imprimeixi , arxivi i accepti a través d’internet i es trobi plenament informat.

L’accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat . L’USUARI es compromet no a utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen al mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA . – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1 . – La utilització del lloc web del PROPIETARI , no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI . les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi debona fe comprometent-se l’ USUARI a realitzar un bon ús de la web . Queden prohibits tots els actes que vulnerin lalegalitat , drets o interessos de tercers : dret a la intimitat , protecció de dades , propietat intel · lectual etc .
Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents :

1.1.1 . – Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes del PROPIETARI oa tercers .

1.1.2 . – Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta , l’enviament de correus massius ( » spaming» ) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( «mail bombing » ) .

1.2 . – EL PROPIETARI , podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat , la bona fe oa les presents condicions generals- veure clàusula cinquena .
SEGONA . – CONTINGUTS :

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1 . – EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna .

2.2 . – Els USUARIS , mitjançant col · laboracions o introducció voluntària de continguts , tant gràfics com escrits , directament o indirectament a través d’enllaços o links sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exemptEL PROPIETARI de tota responsabilitat . L’USUARI que introdueixi qualsevol contingut en el lloc web del PROPIETARI manifesta l’absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tot tipus de responsabilitat que es pugui derivar d’aquests continguts . L’usuari també es fa responsable de les opinions introduïdes en el xat i fòrums posats a la seva disposició en el lloc web . EL PROPIETARI no serà responsable en cap cas de les opinions abocades en els referits fòrums i podrà retirar o impedir l’accés als USUARIS que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de jutjats i tribunals els fets que siguin constitutius d’algun tipus d’il · lícit penal o civil .

2.3 . – EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web . EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en Suportproduccions.com . A més a través del lloc web del PROPIETARI es posen a disposició de l’usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cada un d’ells. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat , exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis .

TERCERA . – RESPONSABILITAT

3.1 . – EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de :

3.1.1 . – Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions , esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius .
3.1.2 . – De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web .

3.1.3 . – De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web , bé directament , bé a través d’enllaços o links . Així mateix , Enric Garcia Barrios col · laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il · lícita .

3.2 . – EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix , EL PROPIETARI col · laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il · lícita .

QUARTA . – DRETS D’AUTOR I MARCA

El lloc web del PROPIETARI – els continguts propis , la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit per els drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció , comunicació , distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del PROPIETARI . Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari que afirma a l’ enviar la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI .
CINQUENA . – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola . Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de València renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA . –

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul · la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions . EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de EL PROPIETARI .

POLÍTICA DE PRIVACITAT :
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal , Suportproduccions.com. i el seu lloc web http://www.Suportproduccions.com compleix la legislació vigent respecte a la protecció de dades personals i de contacte dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat .
En concordança amb la normativa actualment vigent en matèria de protecció de dades ( LOPD ) , així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic ( LSSI – CE ) , l’usuari accepta que les dades aportades pormedio d’aquesta pàgina web siguin incorporades a fitxers titularitat de Suportproduccions.com . , amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol · licitats i el previsible enviament d’informació sobre ofertes , nous productes , serveis o altres motius pels quals aquest hagi posar-se en contacte amb l’usuari / client .
Mitjançant l’ús , per part d’usuari, dels formularis de contacte i del correu electrònic facilitat en aquesta pàgina web , el client autoritza expressament a Suportproduccions.com . l’enviament de comunicacions comercials per correu ordinari i / o electrònic , així com al previsible contacte telefònic amb la finalitat deofrecer els serveis oferts .
La informació rebuda serà utilitzada exclusivament per a propòsits inherents a cada servei i no serà comunicada a tercers . Així mateix , Suportproduccions.com . guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració , pèrdua , tractament o accés no autoritzats.

Els clients i / o usuaris de http://www.Suportproduccions.com poden , en tot moment , exercitar els drets d’accés , rectificació , cancel·lació o oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a Suportproduccions.com , Pego o bé enviant un e-mail a info@Suportproduccions.com